Aanbod van de praktijk

Wat is logopedie?
Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs.  Een logopedist houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.  

Het woord 'logopedie' is samengesteld uit de Griekse woorden 'logos' en 'paidein'.  'Logos' staat voor gesproken woord en 'paidein' voor opvoeden.  Logopedie betekent dus 'opvoeden tot het gesproken woord'.  Vroeger gebruikte men hiervoor wel eens de term 'spraakleraar'.
Logopedie heeft inmiddels een hele ontwikkeling doorgemaakt.  Logopedie houdt ook in: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie.  
Communicatie is meer dan praten alleen.  Het omvat vele uitgangsvormen, waaronder  taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunende communicatie.

Wie is logopedist?
Logopedist wordt men na een opleiding van minstens drie jaar hoger onderwijs buiten de universiteit of na een vierjarige universitaire opleiding.  Sinds enkele jaren kan men bovendien ook een doctoraat in de logopedie behalen.  De officiële beroepstitel is logopedist.
Tot het theoretisch gedeelte van de opleiding behoren o.a. kennis over onderdelen uit:

  • de geneeskunde
  • de psychologie
  • de opvoedkunde
  • de taalkunde
Daarnaast dient men over de nodige kennis te beschikken betreffende spraak, taal, stem, gehoor en hun respectievelijke stoornissen.  
Stages en eindwerk behoren tot het praktische gedeelte.

Wat doet een logopedist?
Een logopedist geeft in de eerste plaats behandeling (therapie) na een grondig onderzoek.  Zo'n behandeling heeft tot doel stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen, te beperken of te verhelpen.  Hiervoor gebruikt de logopedist specifieke methodes die gegroeid zijn uit wetenschappen als geneeskunde, psychologie, opvoedkunde, taalkunde, uit de communicatiewetenschappen en zelfs de muziekpedagogie.  
Naast behandeling geeft een logopedist ook adviezen en informatie.  Hiermee begeleidt de logopedist ook de omgeving van mensen met spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen.
Een logopedist werkt nauw samen met andere deskundigen: een arts, een tandarts, een psycholoog, een leerkracht of een andere paramedicus.  Uiteraard kan een stoornis in de communicatie ook verholpen of gunstig beïnvloed worden door bijvoorbeeld een medische, een tandheelkundige, een psychologische of een andere behandeling.  Daarom juist blijft samenwerking tussen de verschillende deskundigen zo belangrijk.

Waarom is logopedie nodig?
Meer dan ooit leven wij in een communicatiemaatschappij.  Goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn belangrijk voor de overdracht van informatie, kennis en gevoelens.  Dankzij communicatie en taal is het mogelijk om met anderen samen te leven.  Bovendien is taal een belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen, schrijven en rekenen.  Communicatie- en taalstoornissen hebben bijgevolg een negatieve invloed op ons sociaal en emotioneel leven.  Logopedie richt zich op de hulpverlening bij communicatiestoornissen en vervult daarom een belangrijke maatschappelijke rol.